Tin sinh học: Sự khác biệt giữa việc sắp xếp một fastq đọc trên STAR và sắp xếp hai lần đọc fastq trên STAR với nhau là gì? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


Câu trả lời 1:

Bạn có ý nghĩa gì bởi một fastq hoặc hai fastq? bạn đang đề cập đến đọc kết thúc đơn hoặc đọc kết thúc? Bạn luôn có thể nhận biết sự khác biệt giữa hiệu suất đầu cuối đơn và hiệu quả chuỗi kết thúc được ghép nối. Điều này là do sự nắm bắt và phạm vi bảo hiểm và nắm bắt được kiến ​​thức chính xác cao hơn nhiều về bảng điểm với ít tạo tác và dương tính giả.