Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa hominin, hominid và hominoid theo cách đơn giản?


Câu trả lời 1:

Hominoids là tất cả các loài vượn - vượn, tinh tinh, khỉ đột, đười ươi và con người.

Hominids là tất cả các loài vượn lớn, quá khứ và hiện tại. Điều này bao gồm con người, tinh tinh, khỉ đột và đười ươi, cũng như tổ tiên trực tiếp của chúng.

Hominin là tất cả con người, quá khứ và hiện tại. Tuyệt chủng cũng như hiện đang sống. Điều này bao gồm australopithecines, Paranthropus và Ardipithecus cũng như Homo.