Thảo luận về sự khác biệt giữa chính quyền địa phương và chính quyền nhà nước?


Câu trả lời 1:

Chính quyền địa phương thường là các phân khu chính trị của chính quyền bang và thực hiện các chức năng được ủy quyền bởi cơ quan lập pháp bang.

Nhiều chức năng được thực hiện hiệu quả hơn ở cấp địa phương và đầu vào công cộng lớn hơn cục bộ. Chính quyền địa phương thường bao gồm các quận, thành phố thuộc nhiều loại khác nhau và các quận địa phương hoặc đặc biệt. Các khu học chánh cũng có thể được bao gồm.

Kiểm soát tại địa phương cho phép các công dân chọn lãnh đạo chính quyền địa phương của họ ảnh hưởng lớn đến các quyết định và các dịch vụ họ nhận được. Căng thẳng có thể tồn tại giữa các quan chức được bầu tại địa phương và tiểu bang. Điều này có thể xảy ra khi các nhà lập pháp cố gắng hạn chế chính quyền địa phương hoặc khi các nhà lập pháp không đồng ý với các quyết định của địa phương.

Chính phủ tiểu bang cung cấp các dịch vụ quan trọng vượt xa những gì chính quyền địa phương có thể làm, chẳng hạn như hệ thống đường cao tốc của tiểu bang và liên bang.


Câu trả lời 2:

Tự quản địa phương được nhà nước ủy quyền thông qua một đạo luật cho phép. Chính phủ nhà nước có chủ quyền, tuân theo luật pháp quốc tế. Tất nhiên, nếu câu hỏi của bạn nằm ở Hoa Kỳ, nhiệm vụ của cả quản trị địa phương và quản lý nhà nước rất phức tạp, cả bị ràng buộc và hỗ trợ, bởi sự hiện diện của một thực thể liên bang tập trung mạnh mẽ. Bạn đang hỏi với ý định khám phá xem bạn nên có kế hoạch cung cấp dịch vụ công cộng ở cấp địa phương hay tiểu bang?