Phân biệt giữa hàm cung và đường cung. Sự khác biệt giữa thay đổi số lượng được cung cấp và sự thay đổi trong đường cung là gì?


Câu trả lời 1:

Hàm cung cho thấy mối quan hệ giữa lượng cung và tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung như giá của hàng hóa, giá đầu vào, công nghệ, chính sách của Chính phủ, kỳ vọng của nhà sản xuất, ... Trong khi đó, đường cung liên quan đến lượng cung cụ thể với giá của hàng hóa. Nói chung là dốc lên.

Thay đổi số lượng cung cấp của một hàng hóa là w.r.t. với giá riêng của nó trong khi sự thay đổi trong đường cung là do các yếu tố khác ngoài giá của hàng hóa liên quan.