Giải thích sự khác biệt giữa lý luận phê bình, tư duy phê phán, lý luận logic, tư duy logic và lý thuyết phê bình trong việc đọc học thuật?


Câu trả lời 1:

Chắc chắn tất cả họ đều tham gia, cá nhân, .as, tất cả đều được giao thoa chỉ tách biệt thông qua exsperiance và hoặc nếu cần ,. Tùy thuộc vào những gì ở phía trước của bạn, điều này dẫn đến, bằng cách tách biệt những suy nghĩ khỏi sự khác biệt trong tất cả các khu vực, những người giáo dân không được đào tạo, những người chưa được truyền đạt bằng thực tế hoặc hư cấu thông qua suy nghĩ tự do, có thể và đặt câu hỏi xong chưa bạn đồng ý.