Đối với các mục đích kế toán và thuế phi lợi nhuận, sự khác biệt giữa đóng góp và phí thành viên là gì?


Câu trả lời 1:

Là một tổ chức phi lợi nhuận, thu nhập (dưới bất kỳ hình thức nào) được coi là chi phí bằng nhau, do đó không có thu nhập chịu thuế. Các khoản phí thường được nhập dưới dạng tiền không giới hạn và có thể được sử dụng cho hầu hết (xem ví dụ bên dưới) cho bất kỳ mục đích nào. Miễn là thu nhập = chi phí, sẽ không có thu nhập chịu thuế.

Trong trường hợp của một tổ chức huynh đệ (Elks, Moose, Eagles, v.v.), lệ phí không thể được sử dụng cho bảng lương và các loại thuế liên quan. Nó có thể được sử dụng để thế chấp, tiện ích, thuế bất động sản, vv

Tôi không chắc chắn làm thế nào các khoản phí có thể / không thể được chi tiêu trong tuổi trẻ phục vụ phi lợi nhuận hoặc những người khác. Có thể có các quy tắc khác nhau.