Tiếng Pháp (ngôn ngữ): Sự khác biệt giữa "Que il ya ...?", "Có ...?" và "Có phải ...?"?


Câu trả lời 1:

"Qu'il y a ...?" = có đó. Đó là một mệnh đề phụ. Phải được đi trước bởi một cái gì đó như "Je sais" (tôi biết điều đó), "Je pense" (tôi nghĩ), v.v., nhưng không phải là "kích hoạt phụ".

"Có ...?" = là / có? Mặc dù phổ biến hơn là "Có?"

"Est-ce que ...?" chỉ là một điểm đánh dấu được sử dụng để bắt đầu một câu hỏi