Làm thế nào bạn có thể mô tả sự khác biệt giữa doanh thu thuần và lợi nhuận ròng?


Câu trả lời 1:

Doanh thu thuần (trong báo cáo tài chính của Mỹ, đây chỉ được gọi là doanh số) là dòng hàng đầu trong báo cáo thu nhập. Doanh thu thuần = tất cả doanh số bạn đã trả ít hơn và trợ cấp cho các thiệt hại, v.v.)

Từ đó bạn trừ chi phí để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ để đạt lợi nhuận gộp hoặc thu nhập gộp

Từ con số đó, bạn trừ đi số tiền của bạn dưới dòng chi phí, chẳng hạn như kỹ thuật, tiếp thị, chung và hành chính.

Sau đó, bạn trừ đi khấu hao và khấu hao để đạt được lợi nhuận hoạt động (thường được gọi là EBIT)

Từ lợi nhuận hoạt động trừ lãi và thuế đến Thu nhập ròng (ở Anh và một số nước châu Âu khác, điều này đôi khi được gọi là lợi nhuận do các cổ đông).

Sự khác biệt giữa doanh thu thuần và lợi nhuận ròng là tất cả các chi phí liên quan đến doanh nghiệp.