Làm thế nào để một 'phá vỡ' và 'tiếp tục' khác nhau trong C?


Câu trả lời 1:

Tuyên bố phá vỡ

Câu lệnh break cho phép một chương trình bỏ qua một phần mã

  • Thường được sử dụng trong các vòng lặp. Tên cho thấy nó chỉ phá vỡ vòng lặp ở đó mà không đi đến các vòng lặp tiếp theo

BÁO CÁO TIẾP TỤC

  • Nó khác một tuyên bố nhảy như phá vỡ, thay vì buộc chấm dứt, nó buộc lặp lại tiếp theo diễn ra.

Để rõ ràng về các tuyên bố nhảy như tiếp tục và phá vỡ, bạn có thể xem bài học này về unacademy

Báo cáo nhảy | Lặp lại thực thi mã - Vòng lặp | Dòng điều khiển Lớp XI | Hiểu C / C ++ - Unacademy

Hy vọng nó giúp


Câu trả lời 2:

Sự khác biệt giữa các câu lệnh break và continue trong ngôn ngữ C là sự phá vỡ làm cho vòng lặp bên trong cùng bị thoát ra ngay lập tức. Trong khi đó, câu lệnh continue khiến cho lần lặp tiếp theo của vòng lặp kèm theo (for, while hoặc do) bắt đầu. Câu lệnh continue trong vòng lặp while và do đưa điều khiển đến điều kiện kiểm tra của vòng lặp ngay lập tức, trong khi trong vòng lặp for, nó đưa điều khiển đến bước tăng của vòng lặp.

Ví dụ: tuyên bố phá vỡ

# bao gồm 
int chính ()
{
    int i, tổng = 0;
    cho (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        nếu (i% 2 == 0)
        {
            phá vỡ;
        }
        tổng + = i;
    }
    printf ("Tổng =% d, i =% d", tổng, i);
    trả về 0;
}

đầu ra ở đây

Tổng = 1, i = 2

Vd: tiếp tục phát biểu

# bao gồm 
int chính ()
{
    int i, tổng = 0;
    cho (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        nếu (i% 2 == 0)
        {
            tiếp tục;
        }
        tổng + = i;
    }
    printf ("Tổng =% d, i =% d", tổng, i);
    trả về 0;
}

đầu ra ở đây

Tổng = 25, i = 11

Câu trả lời 3:

Sự khác biệt giữa các câu lệnh break và continue trong ngôn ngữ C là sự phá vỡ làm cho vòng lặp bên trong cùng bị thoát ra ngay lập tức. Trong khi đó, câu lệnh continue khiến cho lần lặp tiếp theo của vòng lặp kèm theo (for, while hoặc do) bắt đầu. Câu lệnh continue trong vòng lặp while và do đưa điều khiển đến điều kiện kiểm tra của vòng lặp ngay lập tức, trong khi trong vòng lặp for, nó đưa điều khiển đến bước tăng của vòng lặp.

Ví dụ: tuyên bố phá vỡ

# bao gồm 
int chính ()
{
    int i, tổng = 0;
    cho (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        nếu (i% 2 == 0)
        {
            phá vỡ;
        }
        tổng + = i;
    }
    printf ("Tổng =% d, i =% d", tổng, i);
    trả về 0;
}

đầu ra ở đây

Tổng = 1, i = 2

Vd: tiếp tục phát biểu

# bao gồm 
int chính ()
{
    int i, tổng = 0;
    cho (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        nếu (i% 2 == 0)
        {
            tiếp tục;
        }
        tổng + = i;
    }
    printf ("Tổng =% d, i =% d", tổng, i);
    trả về 0;
}

đầu ra ở đây

Tổng = 25, i = 11

Câu trả lời 4:

Sự khác biệt giữa các câu lệnh break và continue trong ngôn ngữ C là sự phá vỡ làm cho vòng lặp bên trong cùng bị thoát ra ngay lập tức. Trong khi đó, câu lệnh continue khiến cho lần lặp tiếp theo của vòng lặp kèm theo (for, while hoặc do) bắt đầu. Câu lệnh continue trong vòng lặp while và do đưa điều khiển đến điều kiện kiểm tra của vòng lặp ngay lập tức, trong khi trong vòng lặp for, nó đưa điều khiển đến bước tăng của vòng lặp.

Ví dụ: tuyên bố phá vỡ

# bao gồm 
int chính ()
{
    int i, tổng = 0;
    cho (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        nếu (i% 2 == 0)
        {
            phá vỡ;
        }
        tổng + = i;
    }
    printf ("Tổng =% d, i =% d", tổng, i);
    trả về 0;
}

đầu ra ở đây

Tổng = 1, i = 2

Vd: tiếp tục phát biểu

# bao gồm 
int chính ()
{
    int i, tổng = 0;
    cho (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        nếu (i% 2 == 0)
        {
            tiếp tục;
        }
        tổng + = i;
    }
    printf ("Tổng =% d, i =% d", tổng, i);
    trả về 0;
}

đầu ra ở đây

Tổng = 25, i = 11