Làm thế nào bạn sẽ giải thích sự khác biệt giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn? Những loại công cụ tài chính được giao dịch trên mỗi? Thị trường nào được coi là biến động hơn?


Câu trả lời 1:

Thị trường vốn đề cập đến ngành công nghiệp trong đó tiền được tìm kiếm thông qua huy động vốn và giao dịch xảy ra. Thị trường tiền điện tử là một thuật ngữ được trao cho một quỹ tương hỗ có các công cụ cấu thành có thể là sự kết hợp của tiền mặt, thu nhập cố định, trái phiếu và các công cụ biến động thấp (như chứng khoán được thế chấp). Hai cái không thể được so sánh như vậy bởi vì chúng là hai chủ đề rất khác nhau.