Nếu chênh lệch giữa lãi kép và lãi đơn giản trên một khoản tiền nhất định trong 2 năm ở mức 8% mỗi năm là R. 32, thì tổng là?


Câu trả lời 1:

Tỷ lệ = 8% = 8/100 = 2/25

Giả sử tiền gốc = 625, vì mẫu số của phân số là 25 và thời gian = 2 YRS tức là 25 ^ 2

Bây giờ, SI cho 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI cho 2 năm = 50 + 54 = 104

Bây giờ, CI-SI = 104-100 = 4

Nhưng trong câu hỏi khác biệt là $ 32

Vậy, 4 = 32 ......... (1)

Và, 625 = tổng ... (2)

Nhân chéo (1) n (2) chúng ta nhận được

Tổng = 32 × 625/4 = $ 5000

Bạn có thể giải quyết những câu hỏi như vậy bằng nhiều cách nhưng phương pháp này là cách hiệu quả nhất đặc biệt là cho các kỳ thi cạnh tranh ... Cảm ơn bạn đã đọc

Mọi truy vấn đều được hoan nghênh nhất