Trong kế toán, sự khác biệt giữa tích lũy và thực hiện là gì?


Câu trả lời 1:

Trong Kế toán Tích lũy có nghĩa là nhận ra một sự kiện / giao dịch trong báo cáo tài chính liên quan đến việc chuyển giá trị giữa hai bên cho dù doanh nghiệp có nhận được tiền mặt ngay lập tức hay không cho sự kiện cụ thể đó. Một sự kiện gây ra sự thay đổi trong phần Tài sản, trách nhiệm pháp lý hoặc vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán.

Mặt khác, Realization có nghĩa là nhận tiền mặt thực tế cho giao dịch.

Vì vậy, trong hệ thống dồn tích có thể nhận hoặc không nhận được tiền của doanh nghiệp nhưng tại thời điểm Thực hiện phải nhận tiền mặt hoặc sự kiện phải được chuyển đổi thành tiền mặt để giải quyết cuối cùng của giao dịch.