Ở Úc, sự khác biệt giữa 'tiểu bang' và 'lãnh thổ' là gì?


Câu trả lời 1:

Ở Úc, một lãnh thổ về cơ bản ít mạnh hơn các bang vì Canberra có thể vượt quá mọi quyết định của các cơ quan lập pháp lãnh thổ. Đó là trường hợp vào năm 1997 khi Úc vô hiệu hóa hiệu lực của các quyền của Đạo luật về bệnh nan y năm 1995, đã hợp pháp hóa cái chết tự nguyện trong Tân ước. Victoria có thể hợp pháp hóa nó vào năm 2019 và chính phủ liên bang có thể làm nhiều việc vì sự phân chia quyền lực. Lãnh thổ được hỏi liệu Lãnh thổ phía Bắc có nên trở thành một tiểu bang vào năm 1998 hay không, nhưng nó đã bị từ chối bởi một cuộc bỏ phiếu 51 5149 vì nó sẽ chỉ trao cho 3 thượng nghị sĩ so với 12 thượng nghị sĩ do 6 người kia nắm giữ, nhưng đã có cuộc hội đàm làm cho nó trở thành một tiểu bang vào tháng Bảy năm nay. Và đối với ACT, nó có thể trở thành một bang như hiến pháp cấm nó.


Câu trả lời 2:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 3:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 4:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 5:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 6:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 7:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 8:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 9:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.


Câu trả lời 10:

Chủ yếu là một Nhà nước có quyền lực theo Hiến pháp Liên bang, dựa trên quyền lực của Hiến pháp Nhà nước - Một lãnh thổ phải đối mặt với sự can thiệp, giám sát và can thiệp liên tục từ Chính phủ Liên bang.

Trong thực tế điều này có thể có nghĩa là một Chính phủ Lãnh thổ có ít trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý. Trong lịch sử, Lãnh thổ có thể là một Quốc gia hoặc một phần của Quốc gia đang hình thành.