Trong thuật ngữ ngân hàng, sự khác biệt giữa vốn kinh tế và vốn rủi ro là gì?


Câu trả lời 1:

Vốn kinh tế được định nghĩa là số tiền mà một tài chính cần có để trang trải rủi ro trên sổ sách của họ. Vì vậy, trong ý nghĩa này, hai thuật ngữ có liên quan với nhau. Nhưng có nhiều loại tổ chức tài chính rủi ro khác giả định: Rủi ro tín dụng, rủi ro đối tác, rủi ro thanh khoản, rủi ro biến động, rủi ro hoạt động, v.v. Theo quan điểm của người quản lý rủi ro, tất cả các rủi ro này đều bằng với vốn rủi ro của công ty. Đó là sự khác biệt nằm ở chỗ.