Trong tiếng Pháp, có gì khác biệt giữa những bữa ăn của J J


Câu trả lời 1:

không có sự khác biệt giữa cả hai hình thức vì động từ tiếng Pháp kết thúc bằng -yer có thể được kết hợp với hai hình thức ở ngôi thứ nhất của thì hiện tại.

Vd: je paye hoặc je paie (người trả tiền) / j namessa hoặc j hèessaye (người viết tiểu luận)

Les verbes en ~ ayer (comme balayer) peuvent conserver l'y dans toute la constugaison ou remplacer l'y par un i devant un e muet.

Liste des verbes en ayer

người chơi - rayer - réessayer - relayer - remblayer - Rentrayer - repayer - sesseeer - s'engayer đầu hàng - zézayer -