Trong tiếng Đức, sự khác biệt giữa "nachladen" và "lade nach" là gì?


Câu trả lời 1:

Bạn đã chỉ ra một lĩnh vực khó trong tiếng Đức có một số động từ, Zusamengesetzte Verben Hồi, (động từ ghép). Trong trường hợp đó, mỗi cách chia được viết riêng, ở đây trạng từ theo sau động từ. Nhưng trong infinitiv động từ được viết cùng nhau, và trạng từ đứng trước. Nachladen ist the infinitiv, ich lade nach người đầu tiên số ít.


Câu trả lời 2:

Cũng giống như câu trả lời dưới đây, không có.

Tất cả các dạng vô hạn (như nachladen) là các động từ hạt tổng hợp trong một (Tải sau khi tải, tải lần thứ hai).

Trong bản tải lại bắt buộc! hoặc người thứ nhất, tôi đang tải lại các bộ phận được chia.

Hãy xem câu chuyện tuyệt vời của Mark Twain về Hồi abfahren, nơi anh ta chia tách từ ngữ de de chia tay trên hai trang.