Trong tiếng Ý, những gì khác biệt giữa những gì khác nhau


Câu trả lời 1:

Một ngoại lệ nhỏ để thêm vào những câu trả lời hay khác đã được đưa ra cho câu hỏi này là việc sử dụng của Lo lo Hồi như là phiên bản rút gọn của món ăn quello vụn

Nếu bạn muốn nói thì tôi muốn nói về điều đó, bạn có thể nói rằng Điều này chỉ có thể được thực hiện khi nó đã rõ ràng từ ngữ cảnh (ví dụ: các câu trước), đó là những gì mà Cameron đó là.


Câu trả lời 2:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do

Câu trả lời 3:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do

Câu trả lời 4:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do

Câu trả lời 5:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do

Câu trả lời 6:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do

Câu trả lời 7:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do

Câu trả lời 8:

Câu trả lời ngắn nhất là: sử dụng il trong hầu hết các trường hợp và lo trước các từ trong đó âm cuối l trong il sẽ tạo thành một cụm ba phụ âm không phải là sự kết hợp âm thanh hợp lệ trong tiếng Ý. Đây là, như đã nói trong các câu trả lời khác:

  • s + phụ âm (thậm chí sc tạo ra âm sh) p + consonantz (vì đó là âm dz) y và i khi nó hoạt động như một phụ âm (như trong lo Ionio, các ví dụ khác rất hiếm) gl + nguyên âm lý do