Liên quan đến các khóa học Nghệ thuật Sống, sự khác biệt giữa hòa giải Sahaj Samadhi và các chương trình thiền nâng cao (Im lặng) do AoL thực hiện là gì?


Câu trả lời 1:

Thiền định Sahaj Samadhi liên quan đến một câu (thần chú) dành riêng cho mỗi và mọi người tham gia. Câu thơ, là duy nhất cho eveyone giúp thiền dễ dàng, do đó tên sahaj (dễ).

Chương trình thiền nâng cao (im lặng) nói chung là chương trình 4 ngày mà bạn được yêu cầu không nói trong khoảng 2,5 ngày. Bạn được dự kiến ​​sẽ giữ im lặng để làm im lặng tâm trí huyên thuyên của bạn và do đó làm cho việc thiền trở nên dễ dàng.