Xét về hành vi phạm tội, sự khác biệt giữa việc tạo điều kiện cho tội phạm và đồng lõa là gì?


Câu trả lời 1:

Nói chung, việc tạo điều kiện (nơi nó tồn tại) không đòi hỏi tội phạm phải thực sự được thực hiện - có thể chỉ đủ để cung cấp hỗ trợ và cơ hội cho tội phạm được thực hiện. Điều này cũng không yêu cầu sự tham gia thực sự vào chính tội phạm - nếu bạn cung cấp tiền cho ai đó, biết rằng nó sẽ được sử dụng để phạm tội, thì bạn đã "tạo điều kiện" cho hành vi tội phạm đó.

Mặt khác, một đồng phạm phải thực hiện một số hành động để tiếp tục phạm tội hoặc để ngăn chặn việc phát hiện ra tội phạm và yêu cầu phải thực sự phạm tội.