Là sự khác biệt giữa hai số hữu tỷ là một số hữu tỷ?


Câu trả lời 1:

Đúng. Về mặt toán học,

{a,b}Q    (ab)Q. \{a, b\} \in \mathbb{Q} \implies \left(a - b\right) \in \mathbb{Q}.\

Một cách khác để đặt nó sẽ là

\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad - bc}{bd} \tag 1

Trong bối cảnh của lý thuyết nhóm, chúng ta có thể nói rằng (1) ngụ ý rằng các số hữu tỷ được đóng dưới phép trừ (chúng thực sự được đóng dưới phép cộng và phép nhân, và cũng chia nếu bạn miễn trừ trường hợp đặc biệt chia cho số 0).