Sự khác biệt giữa một tổng giám đốc nhân sự và một tổng giám đốc là gì?


Câu trả lời 1:

Quản lý nhân sự chịu trách nhiệm tuyển dụng, lực lượng lao động, quản lý tài năng, đào tạo và khen thưởng.

Tổng giám đốc là người phụ trách một bộ phận trong một công ty, nhưng trong các công ty nhỏ, tổng giám đốc có thể là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu. Các nhà quản lý chung thường xếp hạng trên hầu hết các nhân viên, nhưng dưới các giám đốc điều hành cấp công ty. Trách nhiệm và tầm quan trọng liên quan đến vị trí này có thể khác nhau giữa các công ty tùy thuộc vào cấu trúc của thang công ty của công ty. Họ phải có sự hiểu biết thấu đáo về các bộ phận hoặc hoạt động của công ty, có kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân viên mà họ giám sát và đưa ra quyết định hợp lý cho công ty.