Sự khác biệt giữa vòng trước hạt giống và hạt giống, khi mô tả vòng của tôi với các nhà đầu tư tiềm năng là gì?


Câu trả lời 1:

Tôi không nghĩ nó quan trọng từ quan điểm của bạn. Kinh nghiệm của tôi là những thuật ngữ đó chủ yếu được sử dụng bởi các quỹ để mô tả những gì họ làm hoặc không đầu tư vào. Trong những trường hợp như vậy, định nghĩa của quỹ là điều quan trọng (và có thể không giống nhau từ quỹ này sang quỹ khác). Nói chung tôi nghĩ tiền hạt giống có nghĩa là sản phẩm chưa được phát triển, hạt giống có nghĩa là nó được phát triển nhưng cần tìm một thị trường. Trong thời đại phát triển nhanh và phát triển khách hàng, những sự phân biệt này có thể ít ý nghĩa hơn.


Câu trả lời 2:

Hạt giống trước khi bắt đầu được sử dụng để mô tả các vòng gần hơn với $ 500k

Manu Kumar

Hạt giống trước là Hạt giống mới. (~ $ 500K được sử dụng để xây dựng nhóm và sản phẩm / nguyên mẫu ban đầu)
Seed là Sê-ri A. mới (~ $ 2 triệu được sử dụng để xây dựng sản phẩm, thiết lập sự phù hợp với thị trường sản phẩm và doanh thu sớm)
Sê-ri A là Sê-ri B. mới (~ 6 triệu- 15 ​​triệu đô la được sử dụng để mở rộng quy mô mua lại và doanh thu của khách hàng)
Series B là Series C. mới
Sê-ri C / D là Gác lửng mới

Cảnh quan liên doanh mới


Câu trả lời 3:

Hạt giống trước khi bắt đầu được sử dụng để mô tả các vòng gần hơn với $ 500k

Manu Kumar

Hạt giống trước là Hạt giống mới. (~ $ 500K được sử dụng để xây dựng nhóm và sản phẩm / nguyên mẫu ban đầu)
Seed là Sê-ri A. mới (~ $ 2 triệu được sử dụng để xây dựng sản phẩm, thiết lập sự phù hợp với thị trường sản phẩm và doanh thu sớm)
Sê-ri A là Sê-ri B. mới (~ 6 triệu- 15 ​​triệu đô la được sử dụng để mở rộng quy mô mua lại và doanh thu của khách hàng)
Series B là Series C. mới
Sê-ri C / D là Gác lửng mới

Cảnh quan liên doanh mới


Câu trả lời 4:

Hạt giống trước khi bắt đầu được sử dụng để mô tả các vòng gần hơn với $ 500k

Manu Kumar

Hạt giống trước là Hạt giống mới. (~ $ 500K được sử dụng để xây dựng nhóm và sản phẩm / nguyên mẫu ban đầu)
Seed là Sê-ri A. mới (~ $ 2 triệu được sử dụng để xây dựng sản phẩm, thiết lập sự phù hợp với thị trường sản phẩm và doanh thu sớm)
Sê-ri A là Sê-ri B. mới (~ 6 triệu- 15 ​​triệu đô la được sử dụng để mở rộng quy mô mua lại và doanh thu của khách hàng)
Series B là Series C. mới
Sê-ri C / D là Gác lửng mới

Cảnh quan liên doanh mới


Câu trả lời 5:

Hạt giống trước khi bắt đầu được sử dụng để mô tả các vòng gần hơn với $ 500k

Manu Kumar

Hạt giống trước là Hạt giống mới. (~ $ 500K được sử dụng để xây dựng nhóm và sản phẩm / nguyên mẫu ban đầu)
Seed là Sê-ri A. mới (~ $ 2 triệu được sử dụng để xây dựng sản phẩm, thiết lập sự phù hợp với thị trường sản phẩm và doanh thu sớm)
Sê-ri A là Sê-ri B. mới (~ 6 triệu- 15 ​​triệu đô la được sử dụng để mở rộng quy mô mua lại và doanh thu của khách hàng)
Series B là Series C. mới
Sê-ri C / D là Gác lửng mới

Cảnh quan liên doanh mới