Sự khác biệt giữa một trật tự hành pháp của tổng thống và pháp luật là gì?


Câu trả lời 1:

Lệnh điều hành dành cho quản lý của Cơ quan hành pháp. Đó không phải là luật mà là hướng đến các phòng ban, cơ quan, cơ quan, văn phòng và nhân sự của Cơ quan hành pháp về cách thức tiến hành công việc của họ, v.v. Nó có thể hướng dẫn những người liên quan có quyền quyết định thực hiện quyết định của mình, truyền đạt các hướng dẫn chính sách, thông báo cho người nhận sự giải thích của các cơ quan hành pháp về luật pháp mà nó thực hiện và tương tự. Tuy nhiên, nó không thể tạo hoặc bãi bỏ một luật hiện hành hoặc sửa đổi một luật hiện hành. Pháp luật, mặt khác, là một luật được đề xuất, nếu nó được thông qua và ký bởi Tổng thống là một luật. Nếu ông bác bỏ nó, nó sẽ không trở thành luật trừ khi mỗi Hạ viện ghi đè quyền phủ quyết bằng 2/3 đa số phiếu. Mỗi nhánh của chính phủ (Hành pháp, tư pháp và lập pháp) là tối cao trong lĩnh vực của nó. Chúng là đồng đẳng, không phụ thuộc vào một trong hai hoặc cả hai. Quốc hội có thể không xâm phạm quyền hạn và quyền hạn được Hiến pháp trao cho Hành pháp bằng cách sử dụng các quyền lập pháp của mình so với Hành pháp có thể xâm chiếm quyền hạn và thẩm quyền được cấp cho cơ quan lập pháp theo lệnh hành pháp. Đảng Dân chủ trong Quốc hội ngày nay dường như đã quên những sự thật cơ bản này.

Do đó, cuộc tranh luận của nhiều người đứng đầu nói chuyện và một số thành viên của công chúng về việc có bao nhiêu mệnh lệnh hành pháp mà một Tổng thống ban hành so với một Tổng thống khác là vô cùng ngớ ngẩn. Không phải số lượng EO do mỗi Tổng thống ban hành mới là điều quan trọng. Điều quan trọng là những gì mỗi Tổng thống cố gắng làm với họ. Mặc dù Obama khoe khoang về việc có điện thoại và bút khi Quốc hội không trao cho Tổng thống những gì ông muốn là vô nghĩa. Ông, giống như mọi tổng thống khác trước ông, không có thẩm quyền để tạo ra luật theo lệnh hành pháp. DACA là ví dụ hoàn hảo về nỗ lực lập pháp thông qua Sắc lệnh hành pháp. Thẩm phán đã cố gắng ngăn Trump tiết lộ DACA EO là hoàn toàn sai. Một Tổng thống hiện tại không thể ràng buộc một Tổng thống tương lai nhiều hơn một Quốc hội hiện tại có thể ràng buộc một Quốc hội tương lai.


Câu trả lời 2:

Một Sắc lệnh của Tổng thống thường là một chỉ thị cho các cơ quan về cách thực thi luật pháp. Họ có thể được hoàn tác bởi các Chủ tịch tiếp theo. Ví dụ, bà Clinton đã có một Sắc lệnh hành pháp cấm phân biệt đối xử đối với những người là LGBT trong việc làm liên bang, Bush đã từ bỏ nó, Obama đã đưa nó trở lại và sau đó Trump đã hủy bỏ nó.

Pháp luật được Quốc hội thông qua và được Tổng thống ký thành luật. Việc bãi bỏ sẽ khó hơn rất nhiều vì nó sẽ yêu cầu thông qua luật khác. Nếu Quốc hội thông qua luật cấm phân biệt đối xử với những người là LGBT trong việc làm, thậm chí chỉ là việc làm liên bang, các Tổng thống sẽ phải tuân theo luật đó và Thư ký Nội các của họ không thể phân biệt đối xử trong việc thuê hoặc sa thải người vì là LGBT.

Ví dụ này là rõ ràng nhất vì nó đã thay đổi mỗi khi có một Tổng thống mới đến và nó đơn giản hơn một số khác cho mục đích minh họa.


Câu trả lời 3:

Một Sắc lệnh của Tổng thống thường là một chỉ thị cho các cơ quan về cách thực thi luật pháp. Họ có thể được hoàn tác bởi các Chủ tịch tiếp theo. Ví dụ, bà Clinton đã có một Sắc lệnh hành pháp cấm phân biệt đối xử đối với những người là LGBT trong việc làm liên bang, Bush đã từ bỏ nó, Obama đã đưa nó trở lại và sau đó Trump đã hủy bỏ nó.

Pháp luật được Quốc hội thông qua và được Tổng thống ký thành luật. Việc bãi bỏ sẽ khó hơn rất nhiều vì nó sẽ yêu cầu thông qua luật khác. Nếu Quốc hội thông qua luật cấm phân biệt đối xử với những người là LGBT trong việc làm, thậm chí chỉ là việc làm liên bang, các Tổng thống sẽ phải tuân theo luật đó và Thư ký Nội các của họ không thể phân biệt đối xử trong việc thuê hoặc sa thải người vì là LGBT.

Ví dụ này là rõ ràng nhất vì nó đã thay đổi mỗi khi có một Tổng thống mới đến và nó đơn giản hơn một số khác cho mục đích minh họa.


Câu trả lời 4:

Một Sắc lệnh của Tổng thống thường là một chỉ thị cho các cơ quan về cách thực thi luật pháp. Họ có thể được hoàn tác bởi các Chủ tịch tiếp theo. Ví dụ, bà Clinton đã có một Sắc lệnh hành pháp cấm phân biệt đối xử đối với những người là LGBT trong việc làm liên bang, Bush đã từ bỏ nó, Obama đã đưa nó trở lại và sau đó Trump đã hủy bỏ nó.

Pháp luật được Quốc hội thông qua và được Tổng thống ký thành luật. Việc bãi bỏ sẽ khó hơn rất nhiều vì nó sẽ yêu cầu thông qua luật khác. Nếu Quốc hội thông qua luật cấm phân biệt đối xử với những người là LGBT trong việc làm, thậm chí chỉ là việc làm liên bang, các Tổng thống sẽ phải tuân theo luật đó và Thư ký Nội các của họ không thể phân biệt đối xử trong việc thuê hoặc sa thải người vì là LGBT.

Ví dụ này là rõ ràng nhất vì nó đã thay đổi mỗi khi có một Tổng thống mới đến và nó đơn giản hơn một số khác cho mục đích minh họa.