Sự khác biệt giữa công cụ tìm kiếm và máy chủ web là gì?


Câu trả lời 1:

Chào,

Công cụ tìm kiếm là trình thu thập dữ liệu web về cơ bản truy vấn World Wide Web (Internet) để biết thông tin (trang) mà bạn cần. trong khi đó Máy chủ Web là máy chủ sẽ lưu trữ các trang và phục vụ chúng khi trang được yêu cầu thông qua máy khách. Một máy chủ web xử lý các yêu cầu mạng đến qua HTTP FTP, HTTPS và nhiều giao thức truy cập khác.

Chúc mừng

Alankar