Sự khác biệt giữa các tín hiệu liên tục và rời rạc là gì?


Câu trả lời 1:

Tín hiệu thời gian liên tục là biểu diễn tương tự của tín hiệu tự nhiên, với sự chuyển tiếp trơn tru đặc trưng giữa các đỉnh và thung lũng. Tín hiệu thời gian rời rạc là biểu diễn kỹ thuật số của tín hiệu liên tục, nó có cường độ được giữ không đổi trong suốt thời gian của mỗi mẫu, còn được gọi là giữ không thứ tự. Sự khác biệt chính giữa hai tín hiệu là thứ tự giữ 0, tín hiệu rời rạc có thể được coi là một bản sao của tín hiệu liên tục đối tác của nó, nhưng có thêm nhiễu. Ưu điểm của tín hiệu rời rạc là tín hiệu có thể lặp lại, với độ trung thực kỹ thuật số giữa các thế hệ kế tiếp, nhược điểm là nhiễu thêm vào làm màu sắc tín hiệu. Thông thường, nhiễu này được làm mịn bằng cách sử dụng mạch RC, với hằng số thời gian được xác định bởi tần số Nyquist của tín hiệu rời rạc.


Câu trả lời 2:

Sự khác biệt nằm ở chính cái tên

Liên tục: không có bất kỳ phá vỡ, không bị phá vỡ / toàn bộ

Các tín hiệu liên tục tồn tại ở mọi thời điểm từ (vô cực đến + vô cực)

Rời rạc: riêng biệt và riêng biệt

Các tín hiệu rời rạc thường tồn tại đều đặn, trong thời gian còn lại các tín hiệu không tồn tại

Câu trả lời 3:

Sự khác biệt nằm ở chính cái tên

Liên tục: không có bất kỳ phá vỡ, không bị phá vỡ / toàn bộ

Các tín hiệu liên tục tồn tại ở mọi thời điểm từ (vô cực đến + vô cực)

Rời rạc: riêng biệt và riêng biệt

Các tín hiệu rời rạc thường tồn tại đều đặn, trong thời gian còn lại các tín hiệu không tồn tại