Sự khác biệt giữa tài chính doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp là gì?


Câu trả lời 1:

Theo kinh nghiệm của tôi, tài chính doanh nghiệp được đề cập đến, trong nội bộ, những người làm việc trong bộ phận tài chính của một công ty xử lý đầu tư, ngân quỹ và các chức năng khác hoặc nhóm của một ngân hàng đầu tư tập trung vào huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu hoặc nợ của các công ty hoặc tư vấn cho các công ty về các giao dịch cơ cấu doanh nghiệp bao gồm M & A.

Mặt khác, phát triển công ty tôi chỉ thấy được sử dụng như một thuật ngữ cho những người nội bộ trong các tập đoàn có liên quan đến hoạch định chiến lược và mua lại và đầu tư cho công ty đó.