Sự khác biệt giữa tương tác, giao tiếp, trò chuyện và thảo luận là gì?


Câu trả lời 1:

Điều này có thể được phân tích và tương tự như các bước xây dựng mối quan hệ.

1. Tương tác: là những gì bạn làm Khi bạn muốn bắt đầu nói chuyện với ai đó mà bạn thấy thú vị.

2. Hội thoại: là cách bạn phát triển mối quan hệ và xây dựng mối quan tâm.

3. Giao tiếp: là những gì cần thiết để duy trì mối quan hệ của bạn lâu dài.

4. Thảo luận: là những gì bạn có với người đó khi bạn bắt đầu phụ thuộc vào nhau và mọi quyết định đều thông qua một cuộc thảo luận lẫn nhau.