Sự khác biệt giữa đo thể tích của chất lỏng màu và chất lỏng không màu là gì?


Câu trả lời 1:

Một điểm khác biệt xuất hiện là nếu chất lỏng nằm trong một ống giống như của một con thiêu thân, sẽ khó khăn hơn để nhìn thấy đáy của sụn khi chất lỏng có màu. Thể tích Buret thường được đo bằng cách so sánh tỷ lệ trên ống với vị trí điểm thấp nhất của bề mặt chất lỏng. Nhưng nếu chất lỏng có màu sẫm, việc nhìn vào cạnh trên của chất lỏng thường dễ dàng hơn. Nếu khối lượng được xác định bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp một cách nhất quán và sau đó bị trừ, có thể xác định thay đổi âm lượng chính xác.