Sự khác biệt giữa các phương trình Navier Stokes và Định lý vận tải Reynold là gì?


Câu trả lời 1:

Phương trình Navier Stokes không có gì khác ngoài định luật thứ hai của Newton (F = Ma) được áp dụng cho một lô đất lỏng.

(Đôi khi các phương trình bảo tồn khối lượng, động lượng và năng lượng với nhau được gọi là Navier Stokes)

Định lý vận tải Reynold là một kết quả toán học, cung cấp cho bạn mối quan hệ giữa (tổng) đạo hàm vật chất và đạo hàm địa phương. Nó chủ yếu là quy tắc tích phân Leibniz.