Sự khác biệt giữa 'siêu việt' và 'siêu nhiên' là gì?


Câu trả lời 1:

Siêu việt là một từ tương đối. Có một kinh nghiệm về một cái gì đó đang vượt qua một người hoặc một cái gì đó đang vượt qua một đối tượng. Nó liên quan đến người hoặc đối tượng đó. Theo quan điểm này, Thiên Chúa đang vượt qua sự sáng tạo của mình hoặc trong một thiền định huyền bí, một người đang vượt qua sự đoàn kết với thiên nhiên và con người bằng cách trải nghiệm sự hiệp nhất 'cao hơn'.

Nói về một cái gì đó siêu nhiên là về những thực thể vượt quá khả năng của chúng ta được giải thích bởi khoa học hoặc quy luật tự nhiên. Ví dụ về các thực thể như vậy là thiên đường địa ngục, ác quỷ và thiên thần và các cơ quan thiên văn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nói rằng các thực thể siêu nhiên siêu việt. Giống như một cơ thể trong vũ trụ đang trance xuống cơ thể tự nhiên của mình và Thiên Chúa như một sinh vật siêu nhiên đang vượt qua sự sáng tạo và sinh vật của mình.