Sự khác biệt giữa các thiết bị mạng khác nhau là gì?


Câu trả lời 1:

Giả định:

Bạn biết về mạng ngang hàng và mạng Client / Server. Hiểu được LAN, WAN, Gói dữ liệu, Uni-cast, Multi-cast, Broad-cast, Kiểm tra lỗi, Kết nối thành phần ngoại vi (PCI), Địa chỉ IP, Mạng con, Địa chỉ Mac và Phân đoạn mạng. Kiến thức về các lớp TCP / IP và OSI sẽ là một lợi thế bổ sung.

Các thiết bị mạng bạn đã yêu cầu thực hiện / thực hiện một hoặc nhiều khái niệm trên.

Sự khác biệt: Tôi đã đặt nó vào một bảng có ảnh chụp màn hình